Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling

Bioøkonomi, bioenergi
og landdistriktsudvikling

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for udvikling og afprøvning af nye bæredygtige forretningsområder og -modeller, forsyningskæder, værdikæder, produktionsprocesser og teknologier, der fremmer en bæredygtig og ressourceeffektiv erhvervsmæssig anvendelse af biologisk materiale og fremmer erhvervsudvikling, beskæftigelse og udvikling i landdistrikter.


 

Forskning - opgaver

 • Jordbruget som del af landdistrikterne: Videnopbygning om jordbrugets stuktur, erhvervsmæssige, organisatoriske og kulturelle betydning i samfundet, herunder især i landdistrikterne samt metodeudvikling til belysning af betydningen af incitamentsstrukturer og regulering samt hvordan specifikke produkter, produktioner og produktionsformer påvirker udviklingen.

 • Biomassen som forudsætning for bioøkonomien: Videnopbygning om potentialet for produktion, teknologier til produktion og bæredygtig anvendelse af biomasse, samproduktion af vegetabilske og animalske fødevarer og anden biomasse samt de klima-, miljø- og naturmæssige effekter heraf.

  Videnopbygning om produktion, høst og anvendelse af grønne biomasser til non-food herunder høstmetoder, forbehandling og logistik samt lagring.

 • Bioraffinering og bioenergi: Videnopbygning om og optimering af bæredygtig konvertering og anvendelse af biomasse til andre produkter end fødevarer, herunder biogas, anden energi, foder og til produktion i bioraffinaderier eller lign. af andre materialer til f.eks. plastfremstilling. Udvikling og optimering af bioraffineringsteknikker med henblik på at udvinde højværdiprodukter fra grøn biomasse herunder protein.  

  Videnopbygning om integration og anvendelse af biogasproduktion på basis af plantebiomasse og kildesorteret organisk affald med henblik på energiproduktion og forbedret næringsstofforsyning til økologisk planteproduktion.

Myndighedsbetjening - opgaver

 • Afgrænsning af landdistrikter: Etablering og opdatering af grundlag for afgrænsning af landdistrikter, herunder visualisering af grundlaget i form af tematiske kort m.v.

 • Perception af kontrol: Oplevelse af tilsyn og kontrol i jordbruget samt effekt af tilsyn og kontrol samt kontrolformer på jordbrugerens adfærd og konkrete praksis. 

 • Anvendelse af biomasse: Undersøgelser, vurdering og dokumentation af anvendelse af biomasse med tilhørende forsyningskæder, anvendelsens risk/benefit, cost/benefit samt fastlæggelse af kriterier for bæredygtig anvendelse ud fra økonomiske, miljø- og klimamæssige og etiske kriterier.

 • Alternative afgrøder: Undersøgelser, vurdering og dokumentation af erhvervsmæssig, økonomisk, klima- og miljømæssig effekt af alternative afgrøder til hel eller delvis anden anvendelse end fødevarer samt disses påvirkning af landskab og natur.

 • ringsstofkredsløb og bioforgasning i økologisk produktion: Undersøgelser, vurdering og dokumentation af potentialet i forbedret næringsstofkredsløb og -forsyning for økologisk produktion ved bioforgasning og brug af organisk affald.

Kontakt

Temakoordinator: John E. Hermansen