Bæredygtig planteproduktion

Bæredygtig
planteproduktion

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes behov for at kunne gennemføre en effektiv og ansvarlig planteproduktion, under hensyntagen til produktionsøkonomi, ressourceeffektivitet, produktkvalitet og produktivitet samt understøtter samfundets ønsker om et rigt og varieret kulturlandskab, øget biodiversitet samt minimering af påvirkning af miljøet med næringsstoffer, emissioner og pesticider.


 

Forskning - opgaver

 • Produktionssystemer: Videnopbygning om optimal produktion og grøn omstilling af planteproduktionen, herunder frugt og grøntsager, frøavl og læggekartoffelproduktion, samt planteproduktion i væksthuse og tunneller og på friland med fokus på effektivitet, udbytte, recirkulering af næringsstoffer, kvalitet og højværdi samt mindskning af risici for sundhedsskadelige stoffer som pesticider, mycotoksiner m.v. Videnopbygning om det økologiske planteproduktionssystem, sædskifter og regulering af ukrudt og skadedyr samt nye afgrøder, gødningsafgrøder samt teknologier og dyrkningssystemer med øget produktivitet og/eller miljøhen- syn, og/eller erstatning af ikke-økologiske input i økologisk produktion. Videnopbygning vedr. sameksistens mellem GM-afgrøder, konventionelle afgrøder og økologiske afgrøder.
 • Planteforædling: Videnopbygning om planteforædling (traditionel/genteknologisk), herunder inden for kvantitativ plantegenetik, forædlingssystemer samt potentialet i udnyttelse af teknikker såsom genomisk selektion og cis-genese samt metoder til sortsudvælgelse, produktion af frø og såsæd og screeningsmetoder til brug for værdiafprøvningen af plantesorter. Robuste sortsegenskabers potentiale i forhold til konventionel og økologisk jordbrugsproduktion, ændrede klima- og dyrkningsforhold, geografisk lokation, stresstolerance, sygdomsresistens, konkurrenceevne overfor ukrudt, optimal næringsstofudnyttelse, udbyttepotentiale, kvalitet, ernærings- og fodringsmæssig værdi mv. samt udnyttelse af planters evne til syntetisering af stoffer med særlige egenskaber.

  En forudsætning for til stadighed at have tilstrækkeligt genetisk materiale til rådighed er, at samarbejdet omkring bevarelse af de plantegenetiske ressourcer fastholdes højt prioriteret. 

 • Plantebeskyttelse og forebyggelse af skadegørere: Videnopbygning om karantæneskadegørere og potentielle karantæneskadegørere biologi, udvikling af diagnostiske metoder og rådgivning vedrørende udvikling af risikoanalyseværktøjer.

  Videnopbygning om forebyggelse af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr samt metoder til kemiske, ikke-kemiske og biologiske bekæmpelsesmetoder, herunder IPM og beslutningsstøttesystemer samt metoder til kvantitativ bestemmelse af skadegørere. Opbygning af viden om opformering og genetisk variabilitet i vigtige sygdomme såsom gulrust. Etablering af biologisk grundlag for stedsspecifik behandling af den enkelte mark med henblik på implementering af EU direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider hhv. udvikling af effektiv behandling af skadegørere også i økologisk produktion.

  Videnopbygning om effektiv forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr i fødevarer, på mennesker og husdyr, i lagre, bygninger og på materialer, herunder også for økologisk produktion.
 • Planteproduktion i samspil med husdyr: Videnopbygning om planternes egnethed som foderstoffer til husdyr, herunder næringsværdi af protein/aminosyrer, kulhydrater og fosfor i cerealier, proteinafgrøder, græs mv. med henblik på en helhedsorienteret plante- og husdyrproduktion.

Myndighedsbetjening - opgaver

 • Gødningsnormer og kvælstofprognoser: Udarbejdelse og opdatering af økonomisk optimale plantegødningsnormer, herunder rådgivning ved udarbejdelse af årlige kvælstofprognoser.

 • Rådgivning om best practice: Sammenstilling og anvendelse af data fra tilsyn og kontrol i forbindelse med rådgivning vedrørende etablering af best practice, kategorisering af producent-/bedriftstyper med f.eks. frugtbarhedsfremmende drift, naturvenlig drift eller
  lavt pesticidforbrug.

 • Udvikling af dyrkningsmetoder: Udvikling af dyrkningsmetoder til øget produktivitet, erstatning af ikke- økologiske input samt nedsættelse af næringsstoftab vha. økosystem services, nye gødningsafgrøder og reduceret spild sammentænkt med hele kæden fra mark til forbruger for økologiske frugt- og grønsagsprodukter.

  Udvikling af beskyttet fødevareproduktion (væksthuse, tunneller mv.) til sik- ring af en bæredygtig og ressourceoptimeret produktion af fødevarer.

  Videnopbygning om metoder til reduktion/optimering af pesticidforbrug eller alternative metoder til brug af pesticider i produktionen af frugt og grønsager med fokus på produktkvalitet. 

 • Efterbehandling af frugt og grønt: Videnopbygning om alternative metoder til efterbehandling af frugt og grønt med henblik på at reducere spild og forlænge holdbarheden.
   
 • Lovgivning og planteproduktion: Identifikation og vurdering af parametre til anvendelse ved fastlæggelse af krydsoverensstemmelseskrav og god landmandspraksis (GLP) i planteproduktionen.

 • Risiko og planteskadegørere: Rådgivning om identifikation og om monitering, kontrol og risikovurdering i forhold til regulerede invasive arter og karantæneskadegørere og organismer, der kandiderer til regulering samt bidrag til udarbejdelse af risikoanalyser for planteskadegørere.

 • Faglige netværk og plantesundhed: Bidrag til og deltagelse i det internationale arbejde /arbejdsgrupper i relation til plantesundheds- og plantebeskyttelsesmiddelområdet (EPPO, EUFRIN m.v.) samt deltagelse i arbejdet i nationale, relevante udvalg på området. Deltagelse i og understøttelse af forskningssamarbejdet på plantesundhedsområdet i regi af ERA-net m.v.

 • Faglige netværk og sortsafprøvning: Bidrag til og deltagelse i tekniske arbejdsgrupper i relation til sortsafprøvning og plantenyhedsbeskyttelse, anlæg af observationsparceller samt optimering af beregninger i SES afprøvning samt udvikling af DNA-baserede forundersøgelser af sorter, med henblik på forbedring af værdiafprøvninger.

 • Sortsoplysninger og databaser: Rådgivning vedrørende sortsoplysninger (landbrugsafgrøder, grønsager og frugt/bær) i sortsdatabaser.

 • Sameksistens mellem GMO, konventionelle og økologiske afgrøder Identifikation, rådgivning og vurdering af virkemidler til sikring af sameksistens mellem GM, konventionelle og økologiske afgrøder. Deltagelse i tekniske arbejdsgrupper i EU regi vedrørende sameksistens.

  Risikovurdering af konsekvenser ved introduktion af konkrete afgrøder, eks. fremmedbestøvede arter så som græsser, majs og raps.

 • Honningbier: Rådgivning, undersøgelser, diagnose og overvågning af skadegørere på honningbier samt forgiftningsskader af bier. Uddannelse af biinspektører og kyndige biavlere samt udarbejdelse af rapporter til EU og OIE.

  Undersøgelser, rådgivning og vurderinger i forhold til honningbiernes livsbetingelser, trækforhold, forekomst og effekter i forhold til indsatser vedrørende bestøvningsforhold.

Kontakt

Temakoordinator: Mogens Nicolaisen