Fødevareproduktion og dyrkningsjorden

Fødevareproduktion
og dyrkningsjorden

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for, at dyrkningsjordens frugtbarhed, kvalitet og funktion til stadighed opretholdes eller forbedres til opfyldelse af nuværende og fremtidige anvendelser og funktioner.


 

Forskning - opgaver

Jordens funktion: Videnopbygning om jordens funktion i relation til både økologisk og ikke-økologisk produktion for dannelse af rent drikkevand, som biofilter i forbindelse med anvendelse af hjælpe- og affaldsstoffer i jordbruget samt som levested for planter og dyr.

Videnopbygning om jordens frugtbarhed, struktur og funktion, herunder erosion, pakning, tab af organisk stof samt kulstofbalancer.

Jordegenskabers variation: Videnopbygning om jordegenskabers variation i flere dimensioner fra mark til landskab og region.

Metoder og teknologier til jordanalyser: Vidensopbygning om valide og cost-effektive metoder og teknologier til jordanalyser, der kan anvendes direkte i marken eller på laboratoriet.

Jord- og jordbundsforhold samt produktionspotentiale: Videnopbygning om og dokumentation af jord- og jordbundsforhold, produktionspotentiale samt kobling af data i forhold til afgrødevalg, husdyrproduktion, mekanisering og teknologiudnyttelse, gødningsanvendelse, næringsstoftab og klimagasemissioner.

Jord- og vandressourcer i forhold til tilpasning til klimaændringer: Videnopbygning om jord- og vandressourcer i forhold til tilpasning til klimaændringer, herunder behov for og metoder til vanding og afvanding af landbrugsarealer med minimale negative sideeffekter.

Cost/benefit samt risk/benefit analyser: Videnopbygning om metoder til cost/benefit samt risk/benefit analyser af dyrkningsjordens anvendelse og funktioner.

Digitale billedanalyser: Videnopbygning om og udvikling af hel- og halvautomatiserede digitale billedanalyser af arealanvendelse, afgrødesammensætning m.v. Herunder specifik vidensopbygning om undersøgelser af - og valideringer af - afgrødediversificering via klassifikation af visse afgrødetyper via infrarøde flyfotos/satellitbilleder eller evt radar-data.

Automatiserede GIS analyser: Vidensopbygning om automatiserede GIS analyser til kvalitetssikring af markbloktema, f.eks. via data fra andre myndigheder (Vejdirektoratet, Banedanmark, kommuner m.v.).

Myndighedsbetjening - opgaver


D
atabaser over jordbundsforhold: Undersøgelser, kortlægning, etablering og vedligehold af databaser overjordbundsforhold i Danmark samt visualisering af disse i operationelle tematiske kort, herunder kvælstofretention- og fosforrisikokort samt kort over udbredelse, tilstand og udvikling af tørvejorde.

Generering og udnyttelse af nyt landsdækkende jordbundskort, og analyse af sammenhæng med generel arealudnyttelse (skov, landbrug m.v.)

Udvikling i dyrkningsjordens tilstand: Kobling af jordbundsdata med data om arealanvendelse, driftsform, mekanisering, husdyrtryk m.v. samt vurdering af betydningen af disse for udvikling i dyrkningsjordens tilstand.

Rådgivning om klimaændringers effekter på jord- og vandressourcer i jordbruget.

Rådgivning om monitering og vurdering af validitet og kvalitet af jordanalyser.

Virkemidler til miljøregulering: Rådgivning og vurdering af eksisterende, nye og alternative virkemidler til regulering og minimering af miljøskadelige stoffer i jordbruget og jordbrugsprodukter, herunder benchmarking ift. erfaringer med bl.a. implementering og forvaltning i udvalgte lande, i det omfang oplysninger og data kan fremskaffes bl.a. via MFVM. Vurdering af driftsledelses (jordbrugerens adfærd) betydning for hvor effektfuldt et givent virkemiddel er. Herunder identifikation af hvilke mekanismer/tiltag, der skaber merværdi, og hvilke der ikke gør.

Økosystemtjenester og produktionsformer: Vurdering og kvalificering af konventionelt og økologisk jordbrugs potentiale til at levere på udvalgte økosystemtjenester, herunder sikring af rent drikkevand, understøttelse af agerlandets biodiversitet, kulstoflagring, mv.

Kontakt

Temakoordinator: Mogens H. Greve