Fødevareproduktion og bioressourcer

Fødevareproduktion
og bioressourcer

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for, at de biologiske ressourcer, der ligger til grund for fødevareproduktionen, til stadighed opretholdes og udvikles til gavn for den nuværende og fremtidige anvendelse.


 

Forskning - opgaver
 

Husdyr og husdyrressourcer: Vidensopbygning om biomarkører til karakterisering og dokumentation af husdyrenes fænotype m.h.p. anvendelse i avl, produktion og management. Derudover viden om gamle husdyrracer. 

Planter og planteressourcer: Videnopbygning om samt karakterisering og dokumentation af potentiale og udvikling i genetiske ressourcer i vilde slægtninge, gamle og nuværende plantesorter og -arter. Herunder genressourcernes potentiale i forhold til konventionel og økologisk jordbrugsproduktion, ændrede klima- og dyrkningsforhold, geografisk lokation, stresstolerance, sygdomsresistens, konkurrenceevne overfor ukrudt, optimal næringsstofudnyttelse, udbyttepotentiale, kvalitet, ernæringsmæssig værdi mv. samt udnyttelse af planternes evne til syntetisering af stoffer med særlige egenskaber.

Videnopbygning om samt karakterisering og dokumentation af erhvervsmæssige potentialer i anvendelse af nye bioressourcer, herunder vilde danske planter, dyr, alger/tang, mikroorganismer m.v.

Bier: Videnopbygning om bier og biavl med fokus på bestøvning, overvågning og bekæmpelse af skadegørere, samt biernes genetik og pesticiders indflydelse på bierne og biavlen.

Samfundsøkonomiske og økologisk økonomiske metoder: Videnopbygning om samfundsøkonomiske og økologisk økonomiske metoder, herunder cost/benefit samt risk/benefit analyser af fødevareproduktionens anvendelse af bioressourcer.

Bevarelse af bioressourcer: Videnopbygning om og udvikling af metoder og strategier til bevarelse af genetiske ressourcer.

Myndighedsbetjening - opgaver

Bevarelse af genetiske ressourcer: Opretholdelse og vedligehold af genbankmateriale af vegetativt formerede grøntsagsafgrøder under dansk bevaringsansvar.

Rådgivning i forbindelse med Fagcenter for plante- og husdyrgenetiske ressourcer’s registrering og opdatering af avlere og dyreantal af anerkendte dyr af gamle danske husdyrracer.

Undersøgelser og rådgivning i forbindelse med nationale handlingsplaner for bevarelse af genetiske ressourcer på jordbrugsområdet.

Rådgivning og monitering i forbindelse med bevarelse af den brune bi.

Anvendelse og beskyttelse af genetiske ressourcer: Rådgivning og vurdering af eksisterende, nye og alternative virkemidler til fremme af bæredygtig anvendelse og beskyttelse af genetiske ressourcer til fødevareproduktion.

Kontakt

Temakoordinator: Per Kudsk