Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet

Fødevareproduktion, landskab,
natur og biodiversitet

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for opretholdelse og beskyttelse af landskabelige værdier, naturværdier samt biodiversitet på især arealer med landbrugsmæssig anvendelse.


 

Forskning - opgaver

Naturpleje med husdyr samt beskyttelse af vildt: Vidensopbygning om, hvordan strategier for naturpleje med husdyr påvirker biodiversiteten under hensyntagen til dyrenes sundhed, velfærd og produktkvalitet.

Videnopbygning om husdyrarter og -racers egnethed til naturpleje samt om høstteknologi til beskyttelse af vildt, herunder udvikling og afprøvning (effekt og omkostninger) af nye teknologier til at undgå skade på vildt. 

Indikatorer for måling af udvikling og status: Videnopbygning om og fastlæggelse af indikatorer for måling af udvikling og status i landskab, natur og biodiversitet på arealer med landbrugsmæssig anvendelse.

Cost/benefit analyser af fødevareproduktionens påvirkning: Videnopbygning om metoder til cost/benefit analyser af fødevareproduktionens påvirkning af landskab, natur og biodiversitet.

Problemstillinger invasive arter: Videnopbygning om problemstillinger, der opstår på arealer med landbrugsmæssig anvendelse vedrørende ikke hjemmehørende invasive arter af relevans for naturen og det åbne land.

Myndighedsbetjening - opgaver

Effekt af virkemidler: Rådgivning om og udvikling af operationelle og valide effektindikatorer for virkemidler til optimering af landbrugets samspil med landskab, natur og biodiversitet.

Bifangst i marine Natura 2000 områder: Undersøgelse og dokumentation af bifangst af fugle, marsvin m.v. i marine natura 2000 områder samt effekt af afværgeforanstaltninger.

Nye virkemidler: Rådgivning om og vurdering af eksisterende, nye og alternative virkemidler i forhold til at regulere og optimere landbrugets samspil med landskab, natur og biodiversitet, herunder effekt, implementerbarhed og omkostningseffektivitet, herunder benchmarking ift. erfaringer med bl.a. implementering og forvaltning i udvalgte lande, i det omfang oplysninger og data kan fremskaffes bl.a. via MFVM.

Invasive arter: Rådgivning om monitering, identifikation, kontrol og risikovurdering for indførelse og etablering i forhold til regulerede invasive arter og karantæneskadegørere samt organismer, der kandiderer til regulering.

Bier, bestøvning og biodiversitet: Undersøgelser, rådgivning og vurderinger i forhold til honningbiernes livsbetingelser, forekomst og effekter i forhold til indsatser vedrørende bestøvningsforhold og biodiversitet i natur og landskab.

Kontakt

Temakoordinator: Jørgen E. Olesen