Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser

Fødevareproduktion, 
klima og drivhusgasser

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og myndighedernes behov for viden om og dokumentation af fødevareproduktionens emission af drivhusgasser, øvrige klimapåvirkninger samt betydningen af klimaændringerne for den fremtidige teknologianvendelse og produktion.


 

Forskning - opgaver

Emissionen af drivhusgasser set i sammenhæng: Videnopbygning om og kvantificering af emissionen af drivhusgasser fra husdyrproduktion og planteavl i sammenhæng med hele produktionscyklus og forsyningskæden, herunder metan fra husdyrenes fordøjelse, gødningslagre og staldsystemer samt lattergas fra omsætning af kvælstof i gødning og jord.

Målemetoder og modeller: Videnopbygning og udvikling af målemetoder og modeller for drivhusgasemission.

Metoder og teknologier til begrænsning af emmission: Vidensopbygning om avls- og fodringsmæssige metoder til at begrænse emissionen af klimagasser fra husdyrproduktionen under hensyntagen til dyrenes sundhed, velfærd og produktkvalitet.

Videnopbygning om nye teknologier og driftsmetoder til reduktion af emissioner af drivhusgasser og opbygning af kulstof i jorden eksempelvis under etårige kontra flerårige afgrøder og afhængighed af jordbearbejdningens intensitet.

Effekter af stigende CO2 indhold: Videnopbygning om effekterne af stigende CO2 indhold på planteproduktionens kvantitet og indhold af næringsstoffer såsom protein og mineraler.

Metoder til cost/benefit samt risk/benfit analyser: Videnopbygning om metoder til cost/benefit samt risk/benfit analyser af fødevareproduktionens påvirkning af klima og tilpasning til ændrede klimatiske forhold.

Myndighedsbetjening - opgaver


D
rivhusgasser: Kvantificering af udledningen af drivhusgasser fra jordbrugsbedrifter afhængig
af jordtype, afgrødevalg og husdyrhold samt bidrag til udarbejdelse af nationale emissionsopgørelser.

Arealanvendelse og klimaændringer: Opstilling og vurdering af alternative scenarier for jordbrugets areal- og teknologianvendelse under klimaændringer.

Virkemidler til minimering af klimapåvirkning: Rådgivning om og vurdering af eksisterende, nye og alternative virkemidler til regulering og minimering af klimapåvirkningen fra jordbruget og jordbrugsprodukter. Benchmarking ift. erfaringer med bl.a. implementering og forvaltning i udvalgte lande i det omfang, oplysninger og data kan fremskaffes bl.a. via MFVM.

Kontakt

Temakoordinator: Jørgen E. Olesen