Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø

Fødevareproduktion,
hjælpestoffer og miljø

Forskningen skal modsvare fødevareerhvervenes og samfundets behov for viden om og dokumentation af fødevareproduktionens påvirkning af miljøet, risiko, spredning og effekt af anvendelsen af hjælpestoffer samt dannelse, risiko, spredning og effekt af potentielt skadelige stoffer, herunder toksiner og hormonforstyrrende stoffer. Forskningen skal understøtte 'precision livestock and plant production'.


 

Forskning - opgaver

Optagelse, transport og tab af næringsstoffer: Videnopbygning om optagelse, transport og tab af næringsstoffer i forhold til jordtype, driftsform, afgrøde m.v., effekten på det omgivende miljø samt tabs- begrænsende foranstaltninger for både økologisk og ikke-økologisk produktion under hensyntagen til helhedsbetragtninger om livscyklus og forsyningskæder.

Emission: Videnopbygning om emission, kilder til emission, spredning og effekt af ammoniak, lugt og andre gasformige/luftbårne stoffer fra den primære husdyrproduktion, effekt på det omgivende miljø samt tabsbegrænsende foranstaltninger for både økologisk og ikke-økologisk husdyr- og planteproduktion.

Pesticider: Videnopbygning om og dokumentation af pesticiders effekt, transportprocesser og nedbrydning i jord- og vandmiljø samt forekomst og effekt af restindhold, metabolitter m.v. på produktion og produkter, herunder bivirkninger i relation til husdyrproduktionen.

Produktionsfremmende og miljøfremmede stoffer: Videnopbygning om effekten på miljøet samt husdyr- og planteproduktionen af produktionsfremmende og miljøfremmede stoffer, herunder betydningen af kilder, nedbrydningsrater, transportprocesser, optagelse i planter og dyr samt tabsbegrænsende foranstaltninger.

Metoder til cost/benefit samt risk/benefit analyser af miljøskadelige stoffer: Vidensopbygning om metoder til cost/benefit samt risk/benefit analyser af anvendelse eller dannelse af miljøskadelige stoffer i jordbrugsproduktionen.

Myndighedsbetjening - opgaver


ringsstoffer og produktionstyper: Kvantificering, monitering og vurdering af optagelse, transport og tab af næringsstoffer i forhold til jordtype, driftsform, afgrøde m.v., effekten på det omgivende miljø samt tabsbegrænsende foranstaltninger for både økologisk og ikke-økologisk produktion.

Foder i relation til miljø: Vurdering af betydningen af fodersammensætning, normer og fodringsstrategi for miljøpåvirkning i konventionel og økologisk produktion,

Kvælstofudvaskning Beregninger og beskrivelser af effekterne af efterafgrøder, mellemafgrøder og andre tiltag til begrænsning af udvaskning af kvælstof ved forskellige sædskiftescenarier.

Miljøfremmede og anti-nutritionelle stoffer: Rådgivning vedrørende miljøfremmede og antinutritionelle stoffers effekt på miljø og jordbrugsproduktion, herunder risiko- og cost-/benefitvurdering af forekomst og anvendelse. Blandt stofferne kan nævnes tungmetaller, antibiotika, antiparasitære og andre medicinstoffer, vækstfremmere/-hæmmere, PAH-forbindelser, zinkoxid m.v. samt mycotoksiner og naturlige kønshormoner fra husdyr.

Rådgivning om identifikation, kvantificering, monitering og vurdering af planters optag af miljøfremmede stoffer fra handelsgødning, husdyrgødning, jordforbedringsmidler m.v. samt risikovurdering af nye stoffer, der ønskes optaget til brug i handelsgødning og jordforbedringsmidler.

Rådgivning vedrørende udvikling af procedurer og analysemetoder til identifikation af miljøfremmede stoffer, herunder pesticider og pesticidrester, i jord, afgrøder, udbringningsudstyr m.v. 

Intelligente løsninger: Vurdering af muligheden for at bruge ny teknologi og intelligente løsninger, for eksempel til nye N- og P-virkemidler, til både at forbedre erhvervets vækstpotentiale og mindske erhvervets miljøpåvirkning.

Virkemidler og miljøskadelige stoffer: Rådgivning om og vurdering af eksisterende, nye og alternative tiltag og metoder og virkemidler til regulering og minimering af miljøskadelige stoffer i jordbruget og jordbrugsprodukter, herunder benchmarking ift. erfaringer med bl.a. implementering og forvaltning i udvalgte lande, i det omfang oplysninger og data kan fremskaffes bl.a. via MFVM.

Kontakt

Temakoordinator: Jørgen Eriksen