Udvalgte forskningsprojekter

Forskere fra Institut for Agroøkologi, Institut for Husdyrvidenskab og Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har stor fokus på at forske i reduktion af fødevarernes og dyrkningssystemernes klimaftryk. Her er eksempler på nogle af deres forskningsprojekter: 


 • Værktøj til beregning af mælke- og kødproduktionens klimaaftryk

  Formålet er at udvikle et værktøj, som landmænd og konsulenter kan bruge til at sikre, at den planlagte fodring både er rentabel og giver minimal klimapåvirkning. I projektet udvikles et værktøj, der skal samle de seneste års forskningsresultater inden for klimaområdet og løfte dem op på bedriftsniveau ved at alle bidrag i kæden fra foderproduktion, omsætning i dyret og husdyrgødningen inddrages.

 • Bæredygtig foderforsyning til danske malkekøer

  Formålet er at skabe ny viden om bæredygtigheden af de enkelte fodermidler og udvikle metoder til vurdering heraf på produktionens samlede miljøprofil. Målet er, at landmanden i fremtiden kan sammensætte en ration, der på samme tid opfylder de ernæringsmæssige anbefalinger og er økonomisk forsvarlig og hvor produktionen af den samlede foderforsyning har belastet klima, miljø og biodiversitet mindst muligt.

 • Reduktion af metanudledning fra køer (REMRUM)

  Formålet er at øde fodereffektiviteten og reducere udledningen af metan via genetisk selektion baseret på koens egne egenskaber, hendes vombakteriers egenskaber, og deres sammenspil med hinanden.

 • Optimering af græssorter
  Formålet er at udvikle græssorter, der kan øge køers mælkeproduktion og mindske metanudslip.

 • Flerårige højværdiafgrøder i økologisk planteproduktion (MultiPlant)

  Formålet er at udvikle systemer, som producerer store mængder biomasse pr. arealenhed til energi, protein til enmavede dyr og/eller grovfoder og har høj biodiversitet samt er robuste i relation til frugtbarhed og rodukrudt. 
 • Sustainable organic and low-input dairying (SOLID)

  Formålet er at forbedre de tekniske, økonomiske og konkurrencemæssige forhold relateret til økologiske og lav-input mælkesystemer i Europa og maksimere potentialet for at producere miljøvenlige varer og forbedre biodiversiteten.