Undervisningsforløb på gymnasieniveau

Undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Foulum kombinerer en række elementer, hvor den naturvidenskabelige metode udgør en rød tråd. Forløbet består af følgende:

  1. En inspirationsdag for lærere (obligatorisk)
  2. Forberedelse af eleverne hjemme
  3. Et klassebesøg omkring et centralt emne (A, B eller C i tabellen) på AU Foulum
  4. Efterfølgende udvælgelse af enkelte elever til at deltage i en talentdag på AU Foulum og indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT)

Man kan deltage i ét emneforløb med én klasse. Modellen, elementerne og udvælgelsen af elever mm. vil blive uddybet på Inspirationsdagen. Læs mere om baggrunden for modellen her.  

Ved at tilrettelægge undervisningsforløbene på denne måde opnås:

  • Større sammenhæng mellem undervisningsforløb og klasseundervisningen hjemme på skolen indenfor kernestof, der fremmer elevernes faglige og personlige udbytte
  • Opkvalificering af både forløb og klasseundervisning via videreudvikling i samarbejde mellem lærere og forskere
  • ”Det skjulte talent”/ den stille men dygtige elev bliver mere opmærksomme på egne evner og tænkning, og de bliver mere aktive og deltagende på klassen efterfølgende

Vær opmærksom på, at ovenstående koncept for gymnasierettede aktiviteter erstatter tidligere undervisningsforløb. 

Det er således ikke længere muligt at booke aftaler for gymnasieklasser på individuelle datoer, medmindre det alene drejer sig om rundvisninger

Inspirationsdag for lærere

Emneord
Afhænger af det valgte forløb: 

A: Fra mælk til ost
B: Bioaktive stoffer i fødevarer
C: Jorden som filter

Undervisningselementer
Teori
Praktisk øvelse
Databearbejdning
Input til forløb og udvælgelse af elever

Varighed
6 timer  

Tidspunkt

Datoen for næste Inspirationsdag på AU Foulum vil blive offentliggjort snarest.


Forløb

Forløb A: Fra mælk til ost

Forløbet indeholder følgende elementer

Naturvidenskabelig metode
Naturvidenskabens natur
Introduktion til mælkens sammensætning og mejeriteknologi

 

 

 

 

I dette undervisningsforløb fokuseres der på den mejeriteknologi, hvor mælk anvendes til fremstilling af ost (kemiske ændringer). Forløbet vil fokusere på, hvordan man kan teste mælkens koaguleringsegenskaber uden at skulle lave en stor osteproduktion. De udvalgte elever skal undersøge, hvordan man kan ændre koaguleringsegenskaberne ved f.eks. at ændre på pH, tilsætte calcium, tilsætte andre enzymer og varmebehandling (fysiske og mekaniske ændringer). Desuden vil der fokuseres på hvordan en færdig ost analyseres inden den sendes på markedet ved at kombinere kemisk og sensorisk analyse (metode). Efterfølgende tilbage på gymnasiet skal eleverne udføre sensorisk analyse på forskellige oste.

Målgruppe: Biologi, Bioteknologi, Kemi og Teknikfag

Omfang: 6 klasser
Tidspunkt: Datoerne for næste forløbsgang vil blive offentliggjort snarest.

Forløb B: Bioaktive stoffer i fødevarer

Forløbet indeholder følgende elementer

Naturvidenskabelig metode
Naturvidenskabens natur
Introduktion til bioaktive stoffer og deres effekt på mennesker og dyr

 
Hvilke bioaktive stoffer findes i vores fødevarer? Fødevarer indeholder stoffer, der kan have positive eller negative virkninger på mennesker og dyrs sundhed. Disse stoffer kaldes bioaktive stoffer og kan fx have en forebyggende effekt på sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme. Ved Institut for Husdyrvidenskab anvender vi cellekulturer til at undersøge, hvilke bioaktive stoffer der findes i vores fødevarer, og hvilken effekt de har på menneskers og dyrs sundhed. Ved hjælp af cellekulturer opsættes et forsøg, hvor de udvalgte elever måler effekten af bioaktive stoffer i forskellige typer mælk fluormetrisk på væksten af humane tarmceller. Endvidere studeres både normale celler og kræftceller i mikroskop. De udvalgte elever får resultater fra forsøget samt billedmateriale med forskellige typer celler med tilbage til skolen.

Målgruppe: Biologi, Bioteknologi og Teknikfag

Omfang: 7 klasser

Tidspunkt: Datoerne for næste forløbsgang vil blive offentliggjort snarest.

Forløb C: Jorden som filter

Forløbet indeholder følgende elementer
Naturvidenskabelig metode
Naturvidenskabens natur
Introduktion til jordens struktur og kemi

Jorden er en vigtig del af vores økosystem og helt essentiel for os mennesker, idet 95 % af vores mad kommer fra dyrkning af jorden.

Jord er også vigtig ift. tilbageholdelse/binding og nedbrydning af eventuelle næringsstoffer og pesticider der tilføres, så vi fortsat er sikret rent drikkevand fra vores grundvand. Forløbet giver kendskab til jordens struktur og kemi, og dermed også jordens evne til at tilbageholde næringsstoffer og pesticider.

De udvalgte elever får kendskab til forskellige jordtyper (lerede, sandede og organiske) og hvilken rolle jordtype spiller for udvaskning/transport af bestemte grupper af kemikalier. Der opsættes forsøg med 20x20 cm jordkolonner, som eleverne selv er med til at udtage fra marken og herefter følge i laboratoriet vha. tilført kunstigt regnvejr (der måles og analyseres på det der kommer ud af kolonnerne). Parallelt hermed udbydes der demoforsøg, teori om jordbearbejdning og jordprofiler og datamålinger til beregninger til klasseundervisningen.

Målgruppe: Biologi (+kemi), Bioteknologi og Teknikfag

Omfang: 5 klasser
Tidspunkt: Datoerne for næste forløbsgang vil blive offentliggjort snarest.


TALENTDAG


Efter klassebesøget udvælger læreren 2-3 elever til at indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT) og deltage i Talentdagen på AU Foulum. Talentdagen bygger videre på det valgte emne for klassedagen.

Udvælgelsen sker på baggrund af en snak i klassen om, hvilke egenskaber der gør sig gældende for at indgå i et Ung-Forsker-Team, samt udfyldelsen af et udvælgelsesskema. Der er særligt fokus på ”Den stille elev”/det skjulte talent, da forskning har vist, at denne elevgruppe kan rykke sig markant.

De udvalgte elever vil på dagen gennemgå et særligt forløb i tæt samarbejde med forskerteamet. Forløbet i laboratoriet er tæt knyttet til klasseundervisningen hjemme på skolen, og det er de udvalgte elevers opgave at videreformidle de metoder, data og informationer, de får i laboratoriet til resten af klassen. Dermed kan klassen lave en fælles protokol, samt beregne, diskutere og perspektivere resultaterne.

Hermed opnår eleverne faglig udfordring, autenticitet i opgaven og arbejdsformen, og der skabes en synergi mellem det eksklusive talentudviklingsforløb og den talentudviklende undervisning på klassen. 

Tidspunkter:

Datoerne for talentdage offentliggøres, når de øvrige datoer ligger klar.

VIGTIGE DATOER 

Forårets forløb er overstået - efterårets forløb annonceres snarest.


RUNDVISNING

Det er også muligt at se forskningscentret på en rundvisning, enten i kombination med et undervisningsforløb eller særskilt.

Læs mere og book en rundvisning