Undervisningsforløb på gymnasieniveau

Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Foulum. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre.    

 • Gymnasielærerdag: Gymnasielærere har mulighed for at deltage i en gymnasielærerdag, hvor de kan høre mere om de undervisningstilbud og -forløb, der udbydes på AU Foulum.
  Den næste Gymnasielærerdag afholdes i september 2018, hvor efterårets forløb bliver præsenteret.

Undervisningsforløb for klassen 

Et klassebesøg på AU Foulum er talentmotiverende undervisning. Forløbet består af: 

 • Forberedelse af eleverne hjemme
 • Et klassebesøg omkring et centralt emne (A, B eller C i tabellen) på AU Foulum (varer typisk 2,5 time)
 • Efterfølgende udvælgelse af enkelte elever til at deltage i en ambassadørdag på AU Foulum og indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT)

Man kan deltage i ét emneforløb med én klasse. Modellen, elementerne og udvælgelsen af elever mm. vil blive uddybet på Gymnasielærerdagen. Læs mere om baggrunden for modellen her.   

Vær opmærksom på, at ovenstående koncept for gymnasierettede aktiviteter erstatter tidligere undervisningsforløb. 

Det er således ikke længere muligt at booke aftaler for gymnasieklasser på individuelle datoer. 

Forløb A: Fra mælk til ost

Forløbet indeholder følgende elementer

 • Naturvidenskabelig metode
 • Naturvidenskabens natur
 • Introduktion til mælkens sammensætning og mejeriteknologi  

I dette undervisningsforløb fokuseres der på den mejeriteknologi, hvor mælk anvendes til fremstilling af ost (kemiske ændringer). Forløbet vil fokusere på, hvordan man kan teste mælkens koaguleringsegenskaber uden at skulle lave en stor osteproduktion. De udvalgte elever skal undersøge, hvordan man kan ændre koaguleringsegenskaberne ved at ændre på pH, tilsætte calcium og varmebehandle (fysiske og mekaniske ændringer). Desuden vil der fokuseres på hvordan en færdig ost analyseres inden den sendes på markedet ved at kombinere kemisk og sensorisk analyse (metode). Efterfølgende tilbage på gymnasiet skal eleverne udføre sensorisk analyse på forskellige oste.

Målgruppe: Biologi, Bioteknologi, Kemi og Teknikfag

Omfang: 6 klasser

Tidspunkter: 

Tilmeldingsfrist: 8. januar 2018

Klassedag:  Mandag den 15. januar 2018

Ambassadørdag: Mandag den 5. marts 2018

Tilmeld en klasse

 

 

Forløb B: Bioaktive stoffer i fødevarer

Forløbet indeholder følgende elementer

 • Naturvidenskabelig metode
 • Naturvidenskabens natur
 • Introduktion til bioaktive stoffer og deres effekt på mennesker og dyr

Hvilke bioaktive stoffer findes i vores fødevarer? Fødevarer indeholder stoffer, der kan have positive eller negative virkninger på mennesker og dyrs sundhed. Disse stoffer kaldes bioaktive stoffer og kan fx have en forebyggende effekt på sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme. Ved Institut for Husdyrvidenskab anvender vi cellekulturer til at undersøge, hvilke bioaktive stoffer der findes i vores fødevarer, og hvilken effekt de har på menneskers og dyrs sundhed. Ved hjælp af cellekulturer opsættes et forsøg, hvor de udvalgte elever måler effekten af bioaktive stoffer i forskellige typer mælk fluormetrisk på væksten af humane tarmceller. Endvidere studeres både normale celler og kræftceller i mikroskop. De udvalgte elever får resultater fra forsøget samt billedmateriale med forskellige typer celler med tilbage til skolen.

Målgruppe: Biologi, Bioteknologi og Teknikfag

Omfang: 4 klasser

Tidspunkter

Tilmeldingsfrist: 16. januar 2018

Klassedag: Tirsdag den 23. januar 2018

       Tirsdag den 30. januar 2018 (lukket for tilmelding)

Ambassadørdag: Tirsdag den 6. marts 2018

Tilmeld en klasse

 

 

Forløb C: Jorden som filter

Forløbet indeholder følgende elementer
Naturvidenskabelig metode
Naturvidenskabens natur
Introduktion til jordens struktur og kemi

Jorden er en vigtig del af vores økosystem og helt essentiel for os mennesker, idet 95 % af vores mad kommer fra dyrkning af jorden.

Jord er også vigtig ift. tilbageholdelse/binding og nedbrydning af eventuelle næringsstoffer og pesticider der tilføres, så vi fortsat er sikret rent drikkevand fra vores grundvand. Forløbet giver kendskab til jordens struktur og kemi, og dermed også jordens evne til at tilbageholde næringsstoffer og pesticider.

De udvalgte elever får kendskab til forskellige jordtyper (lerede, sandede og organiske) og hvilken rolle jordtype spiller for udvaskning/transport af bestemte grupper af kemikalier. Der opsættes forsøg med 20x20 cm jordkolonner, som eleverne selv er med til at udtage fra marken og herefter følge i laboratoriet vha. tilført kunstigt regnvejr (der måles og analyseres på det der kommer ud af kolonnerne). Parallelt hermed udbydes der demoforsøg, teori om jordbearbejdning og jordprofiler og datamålinger til beregninger til klasseundervisningen.

Målgruppe: Biologi (+kemi), Bioteknologi og Teknikfag

Omfang: 5 klasser


Tidspunkter

Tilmeldingsfrist: 16. januar 2018

Klassedag: Torsdag den 25. januar eller onsdag den 31. januar 2018

Ambassadørdag: Onsdag den 28. februar 2018


AMBASSADØRDAG 


Efter klassebesøget udvælger læreren 2-3 elever til at indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT) og deltage i Ambassadørdagen på AU Foulum. Ambassadørdagen bygger videre på det valgte emne for klassedagen.

Udvælgelsen sker på baggrund af en snak i klassen om, hvilke egenskaber der gør sig gældende for at indgå i et Ung-Forsker-Team, samt udfyldelsen af et udvælgelsesskema. Der er særligt fokus på ”Den stille elev”/det skjulte talent, da forskning har vist, at denne elevgruppe kan rykke sig markant.

De udvalgte elever vil på dagen gennemgå et særligt forløb i tæt samarbejde med forskerteamet. Forløbet i laboratoriet er tæt knyttet til klasseundervisningen hjemme på skolen, og det er de udvalgte elevers opgave at videreformidle de metoder, data og informationer, de får i laboratoriet til resten af klassen. Dermed kan klassen lave en fælles protokol, samt beregne, diskutere og perspektivere resultaterne.

Hermed opnår eleverne faglig udfordring, autenticitet i opgaven og arbejdsformen, og der skabes en synergi mellem det eksklusive talentudviklingsforløb og den talentudviklende undervisning på klassen. 

Tidspunkter:

 • Ambassadørdag for forløbet Fra Mælk til Ost:  Mandag den 5. marts 2018
 • Ambassadørdag for forløbet Bioaktive stoffer i fødevarerTirsdag den 6. marts 2018
 • Ambassadørdag for forløbet Jorden som filter: Onsdag den 28. februar 2018

Tilmeld en klasse