Opdatering af beregninger af kvælstofudvaskning for afstrømningsoplande

Som følge af en kritisk granskning af beregningsgrundlaget, har DCA rettet fordelingen af merudvaskningen af kvælstof på afstrømningsoplande.

16.01.2017 | Claus Bo Andreasen

Dokumentation for de ændrede beregninger vil snarest blive offentliggjort her på siden. Foto: Arkiv.

Som følge af landbrugspakken må landbruget anvende større mængder kvælstof afhængig af jordtype og afgrøde. I områder, hvor der er særlig risiko for udvaskning af kvælstof, anvendes målrettede eftergrøder som middel til at reducere udvaskningen.

DCA har gennemført en kritisk granskning af beregningsgrundlaget for fastsættelse af merudvaskningen på de 23 hovedvandoplande i Danmark. Disse beretninger ligger bl.a. til grund for placeringen af de målrettede efterafgrøder.

Gennemgangen viste, at manglende oplysninger medførte forkert geografisk placering af visse marker. En stor del af disse marker var fejlagtigt placeret i Vadehavsoplandet. Det medførte en forkert beregnet merudvaskning i oplandene og dermed forkert beregning af krav til målrettede efterafgrøder.

DCA, AU har nu rettet fordelingen af merudvaskningen af kvælstof på afstrømningsoplandene, således at den beregnede merudvaskning af kvælstof (som følge af de øgede normer i landbrugspakken) nu er fordelt korrekt.

Dette har medført en lavere merudvaskning i især Vadehavsoplandet, mens merudvaskningen i andre jyske vandoplande er steget. Den samlede merudvaskning på landsplan er uændret.

Dokumentation for de ændrede beregninger vil snarest blive offentliggjort på DCA og DCEs hjemmesider.

Læs mere hos SVANA og NaturErhvervsstyrelsen

DCA