Opdaterede beregninger af kvælstofudvaskningens fordeling på hovedvandoplande

Den samlede udvaskning er uændret, men nogle marker var placeret forkert i det materiale, som blev anvendt til beregning af fordelingen af kvælstofudvaskning mellem hovedvandoplande.

30.01.2017 | Claus Bo Andreasen

I forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken udarbejdede DCE og DCA en rapport ”Revurdering af Baseline”. I rapporten analyseres bl.a. effekter af tilbagerulning af reduktioner i kvælstofnormer.

I rapporten er udvaskningen af kvælstof opgjort og fordelt på 23 hovedvandoplande. I forhold til vandrammedirektivet vil der i de forskellige vandoplande være forskellige målsætninger for reduktione i kvælstofbelastningen.

Fordelingen af udvaskningstal mellem de 23 hovedvandoplande er nu blevet opdateret. Den samlede udvaskning for hele landet er uændret, og for de fleste vandoplande er der ingen eller minimale justeringer. For nogle vandoplande i Sønderjylland, Vestjylland og Limfjordsoplandet er der dog tale om lidt større ændringer. 

Opdateringen kommer efter, at DCA har gransket grundlaget for placeringen af de målrettede efterafgrøder. Granskningen viste manglende overensstemmelse mellem landbrugsdatabaser med oplysninger om gødskning og afgrøder og markernes geografiske placering. Der er således en række marker som ikke kan geografisk stedfæstes. Dette førte til en overvurdering af kvælstofudvaskningen i Vadehavsoplandet og en undervurdering i en række andre oplande herunder specielt Vestjylland og Limfjordsoplandet.

DCA har nu udviklet en metode, som giver en jævn geografisk fordeling af de marker, der ikke kan stedfæstes i landbrugsdatabaserne.

Omfordelingen af kvælstofudvaskningen har nu dannet grundlag for opdaterede kort for målrettede efterafgrøder. Dette har som nævnt kun i enkelte hovedvandoplande givet anledning til ændret kvælstofudvaskning fra normtilbagerulningen.

Der er ikke en direkte sammenhæng mellem ændringerne i fordelingen af udvaskningen på de 23 hovedvandoplande og de opdaterede kort for målrettede efterafgrøder. Dette skyldes at der indgår en række andre faktorer herunder indsatsen for beskyttelse af grundvandet, reduktionsmålet i kystvandene, retentionen mellem mark og kystvandet, merudvaskningen som følge af Fødevare- og landbrugspakken (FLP), virkemidler med FLP og Baselineelementer (Udbyttestigning, ændret deposition af kvælstof fra atmosfæren, m.fl.) i opgørelsen af de målrettede efterafgrøder.


Yderlige oplysninger

Seniorforsker Christen Duus Børgesen
Institut for Agroøkolog
E-mail: christen.borgesen@agro.au.dk

Se ændringerne i fordelingen af udvaskningen på de 23 hovedvandoplande i den opdaterede udgave af rapporten "Revurdering af Baseline"

DCA