Myndighedsbetjening er ikke en hindring for at deltage i den offentlige debat

DCA leverer kvalitetssikret, forskningsbaseret rådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet. Men aftalen mellem ministeriet og AU/DCA forhindrer ikke forskerne i at deltage i den offentlige debat.

04.03.2016 | Claus Bo Andreasen

Det er med til at sikre demokratiet, at dygtige og kompetente forskere bidrager med deres viden og fortolkninger udover, hvad et ministerium specifikt beder dem om at udtale sig om. Foto: Jesper Rais.

I kølvandet på mediestormen om landbrugspakken er forskernes deltagelse i artikler og tv-programmer blevet diskuteret – og problematiseret. Bl.a. er det problematiseret, at forskere, der tidligere har løst opgaver for myndighederne, deltager i den offentlige debat?

Det har vi bedt DCA’s direktør Niels Halberg om at forholde sig til.

Hvad er DCA’s opgave?

- DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug blev i 2011 oprettet med det formål at koordinere og kvalitetssikre Aarhus Universitets forskningsbaserede myndighedsbetjening overfor Fødevareministeriet – det nuværende Miljø- og Fødevareministerium.

- Opgaven for DCA er at sikre, at forskere med relevant ekspertise udarbejder de notater, rapporter mm., som ministeriet bestiller, og ved at sørge for den nødvendige kvalitetssikring.

Hvordan adskiller universiteternes rådgivning sig fra den rådgivning, der leveres af private rådgivere?

- Vores rådgivning er forskningsbaseret. Det vil sige, at den bygger på internationalt anerkendt og gransket/peer-reviewet videnskabeligt arbejde. Når vi vurderes på vores videnskabelige artikler, så ligger vi på internationale ranglister blandt verdens ti bedste landbrugs- og fødevareuniversiteter. Den kvalitet, som er i de videnskabelige rapporter, skal kunne genfindes i vores rådgivningsrapporter.

- Vi har en god praksis for inddragelse af viden og kompetencer på tværs af universitetets fagområder, hvor det måtte være relevant for at løse en opgave. De officielle svar på myndighedsopgaver fra Aarhus Universitet afsendes af DCA eller vores søsterinstitut DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Vi mener, at ministeriet og offentligheden informeres både afbalanceret og på et fagligt højt niveau via rådgivningen fra DCA.

Er det kutyme, at forskere deltager i en politisk debat?

- I nogle tilfælde giver den efterfølgende proces – fagligt og politisk – anledning til, at forskere bag et myndighedssvar bliver involveret i en offentlig debat eller inviteret til at forklare sig overfor andre interessenter (erhverv såvel som miljøorganisationer m.fl. ). De tager naturligvis udgangspunkt i det afleverede svar, men kan derudover uddybe med forklaringer, som ikke nødvendigvis fremgår af notatet. Herudover kan det naturligvis forekomme, at andre forskere – eventuelt fra andre fagområder og andre universiteter – involveres i diskussionen.

Bidrager det ikke til at forvirre billedet?

- Det er enhver forskers ret og pligt i medfør af Universitetsloven at deltage i samfundsdebatten ud fra deres viden og kompetencer. Ud fra et demokratisk samfundsmæssigt synspunkt ville det faktisk være dybt betænkeligt, hvis forskere blev begrænset til kun at afgive faglige vurderinger inden for myndighedsrådgivningens rammer. Nogle vil netop mene, at det er med til at sikre demokratiet, at dygtige og kompetente forskere bidrager med deres viden og fortolkninger udover, hvad et ministerium specifikt beder dem om at udtale sig om i specifikke produkter.

- En anden problemstilling er, at der kun er et begrænset antal eksperter inden for et givet fagområde. Hvis man gør det vanskeligt for forskere, som arbejder med myndighedsrådgivning, at deltage i den offentlige debat, så kan konsekvensen blive, at det bliver forskere, som ikke har ekspertise på det pågældende fagområde, der deltager i debatten.

Hvad er udfordringen i den aktuelle debat?

- Landbrugs-miljø området er meget komplekst, ligesom der er stærke og forskelligt rettede holdninger blandt interessenterne. Vi arbejder løbende på at gøre vores kommunikation bedre; bl.a. i forholdet mellem officielle rådgivningssvar og engagerede debatindlæg fra forskere 


Yderligere information

Direktør Niels Halberg
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, AU
Email: Niels.Halberg@icrofs.org
Telefon: 87158037
Mobil: 29630093

DCA